خاکی به بزرگی خاورمیانه!

تصویر و حق کپی : سازمان فضایی آمریکا

تصویر امروز نمایی فضایی از منطقه خاورمیانه و آب و هوای آن است. در این تصویر عمق فاجعه را می تواند دید. عظمت خاکهای برخواسته از کشورهای عربستان، سوریه، صحراهای شمال آفریقا و روانه شدن آن به سوی ایران، همگی نشان از روزهای خاکی در ایران را دارد. این رویداد در طی ۴ سال گذشته موجب تغیرات اقلیمی منطقه شده که در آینده روند رو به رشدی خواهد داشت. هم اکنون در ایران تلاشهایی برای آگاهی رسانی کشورهای اطراف و خطرات آن برای خود آنها و مردم کشورمان انجام گرفته و می گیرد، اما با بی توجهی مسئولان آنان تمامی این تلاشها را بی نتیجه می کند. این سامانه خاک امروز وارد ایران خواهد شد و در طی روزهای آینده تمامی ایران را فرا خواهد کرفت.

تصویر آینده : همنشینی در فضای شاعرانه