لکه خورشیدی

تصویر و حق کپی : نازنین علی بیک

که های کوچک تیره ای که گهگاهی بر قرص خورشید ظاهر می شوند دلیل تیره بودن آنها این است که دمای آنها از مناطق کناری در حدود ۱۰۰۰-۸۰۰ درجه سرد تر است.لکه ها با خطوط مغناطیسی در ارتباط هستند طی دوره ۱۱ ساله تعداد لکه ها کم و زیاد می شود.در زمانیکه فعالیت خورشید بیشتر باشد تعداد واندازه لکه ها بیشتر وبزرگتر است. تصویر امروز نمایی از دو لکه ۱۱۳۱ و ۱۱۳۳ است که دو روز پیش بر روی خورشید ظاهر شده است.

تصویر آینده : مقارنه صبحگاهی