ماه از نمایی نزدیک

عکاس : علیرضا محمدی

برای ستاره شناسان آماتور و ماه شناسان، بهترین زمان برای رصد ماه در زمان تربیع است. در این حالت خورشید در دهانه ها و کوه هایی که به سمت زمین است طلوع می کند و به علت ایجاد سایه، دیواره ها برجسته دیده می شود. تربیع اول زمانی روی می دهد که ماه یک زاویه ۹۰ درجه با زمین و خورشید بسازد. به علت تفاوت سرعت ماه در مدار، تربیع اول بین شب های ششم تا هشتم ماه قمری روی می دهد. دریاهای ماه به رنگ تیره از سنگ های آتشفشانی است که معروفترین آن به نام دریای بحران ها در گوشه ماه به صورت گرد دیده می شود. هر چند که دریاهای شهد، حاصلخیزی و آرامش که محل فرود آپولو ۱۱ و ۱۷ است هم در تصویر دیده می شود. در مرز بین تاریکی و روشنی ماه (خط ترمیتاتور) و در کنار دریای آرامش رشته کوه قفقاز به صورت برجسته دیده می شود.دهانه های ماه بیشتر به علت برخورد شهابسنگ های غول پیکر ایجاد شده اند. دهانه ای که بالاتر از دریای آسایش دیده می شود و در کنار هم قرار دارند، دهانه ارسطو و دیگری ائودوکسوس است. اما جنوب خط ترمیناتور مملو از دهانه های برخوردی است که در زمان تربیع به خوبی دیده می شود. سه دهانه که بیش از همه خود را نشان می دهد، بطلمیوس، آلفونسو و الزقالی است که بسیار بزرگ و زیبا پشت سر هم دیده می شود. لازم به ذکر است که عکس فوق به علت استفاده از چپقی آینه با وارونگی جانبی تهیه شده است.

نویسنده : میلاد جبوری عباسی