ماه گرفتگی کامل از آسمان ایران

عکاس : محمد مهدی عسگری

 بازهم تصویری دیدنی از ماه گرفتگی مامل ۶ مهرماه ۱۳۹۴ در آسمان ایران، این بار از اطراف شهر اراک و مکانی تاریخی را شاهد هستید. ماه گرفتگی امسال از چندین جهت اهمیت ویژه ای دارد، نزدیک بودن ماه به مرکز تمام سایه، فوردان کوه‌های اتشفشانی و غلیظ بودن جو زمین، زمان شروع گرفت که خط آن از مرکز ایران به سمت غرب بود.