ابر ماه

عکاس : طاهر جنابزاده

پدیده ابرماه زمانی اتفاق می‌افتد که ماه به هنگام کامل بودنش، در حضیض مداری خود، یعنی نزدیکترین فاصله تا زمین قرار بگیرد. از آنجایی که مدار ماه به دور زمین بیضی‌شکل است، وقتی به حالت کامل درمی‌آید، می‌تواند در فواصل مختلفی نسبت به زمین قرار گرفته باشد. بیشترین فاصله یا اوج مدار ماه برابر ۴۰۵۶۹۶ کیلومتر است که در این هنگام ماه کمی کوچکتر و کم‌نورتر دیده خواهد شد. اما در هنگام حضیض، این فاصله ۴۱۸۰۰ کیلومتر کم‌تر است که باعث روشن‌تر شدن و بزرگتر شدن قرص ماه کامل می‌شود.