هلال ماه در بین ستارگان ثور

عکاس: محمود کریمی

ماه تنها قمر سیاره زمین هر شب صورتی متفاوت از خود به تصویر می‌کشد، که یکی از ساده ترین اجرام سماوی است که تماشای آن نیاز به ابزار رصدی خاصی ندارد. ماه هر ۲۷.۵ روز زمین را یک دور می‌زند (اهله ماه) و این موضوع باعث می‌شود هر شب در بین یکی از ستارگان صورتهای فلکی باشد. ماه در مسیر حرکت خود به دور زمین گاهی در مقابل اجرم خاص و شناخته شده ای قرار میگیرد که نمایی جالب و دیدنی رو به وجود می آورد. کی از رویدادهای دیدنی برای همگان روشنی بخش تاریک ماه در زمانی که ماه به شکل هلال است!!! دلیل این موضوه که به آن “زمین تاب” میگویند، بازتاب نور خورشید از جو زمین و برخورد آن با بخش تاریک ماه است که باعث روشن شدن آن بخش می شود. در این تصویر ماه در صورت فلکی ثور قرار دارد و ستارهای این صورت فلکی و زمین تاب و همچنین حضور سیاره مریخ و خوشه ستاره ای پروین و تماشاچیان آسمان رو در منطقه مرزی “چهچهه” خراسان رضوی به نمایش گذارده است.