سحابی بازتابی سر اسب آبی

عکاس: محسن شریفی

آنچه که شما میبینید سحابی معروف کله اسبی در صورت فلکی شکارچی نیست که با یک عکسبرداری عمیق از آسمان به راحتی به دست بیاید.بخش عمده ایی از مجموعه ابر تصویر مربوط میشود به یک سحابی بازتابی با عنوان IC 4592.سحابی بازتابی در واقع ساخته شده است از بازتاب نور ستاره های آبی رنگ پرانرژی که باعث این رنگی شدن و نمایان شدن ابرهای تاریک به صورت سر اسب آبی شده است.

 

اطلاعات عکس:

Blue horsehead nebula
Optic: WO Star71
Mount: SW AZ-EQ6
Camera: modified 6D
Guiding system: NS80mm+Synguider
Exposurs: 40x240sfull calibrated
Software: PScs6 , PI1.8
Location: Sisakht, Iran, 2018