آسمان شب

عکاس : محسن صالحی

آسمان شب یکی از نعمت‌های طبیعت است که خداوند آن را در اختیار بشر قرار داده تا بتواند با آن رابطه برقرار کند و از آن به عنوان راهنما و آزمایشگاه نجومی استفاده کند. آسمان شب، این طبیعت فراموش شده، بیش از ۴۵۰۰ سال است که مورد توجه بشر بوده و این آثار باستانی از دیرباز تاکنون مورد کاوش انسان قرار گرفته است.