زمین تاب

عکاس: محمد رنجبران

نیمی از ماه، همواره توسط با نور خورشید روشن است. زمانیکه یک ماه نو را می بینیم، آن سمتی از ماه که توسط خورشید روشن شده است، دور از ما قرار گرفته است، پس قسمتی که در سایه قرار دارد را می بینیم و چون نوری وجود ندارد، انتظار دارید که نیمه تاریک ماه را کاملاً سیاه و غیرقابل رؤیت ببینید. اما با وجود قرارگیری ماه در سایه، نیمه تاریک آن همچنان از نور بازتاب شده توسط زمین، روشن است. به این نور، زمین تاب گفته می شود. دانشمندان از زمین تاب، بعنوان ابزاری برای مطالعه اقلیم زمین بکار می برند. با محاسبه دقیق میزان نور بازتابی از زمین تاب در حین هر ماه نو، ستاره شناسان قادرند از میزان ابرهایی که سرتاسر سیاره را پوشانده است باخبر شوند. مطالعات آنها نشان داده است که پوشش ابری سیاره ما مابین سالهای ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۷ دچار افت شده است و مابین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۳ مجدداً افزایش یافته است.

اطلاعات عکس:


۱۱*۱” ISO 6400
۱۰*۱/۱۵” ISO 1600
۱۰*۱/۶۰” ISO 800
Calibration: dark frames.
Camera: Canon EOS6D
Optic: Telescope Mak90mm skywatcher
Photography method: EFCS.
Tripod: normal photography tripod.
Softwares: Photoshop CC 2014 and starspike pro 2 plugin.