هلال صبحگاهی ۲۸ ربیع الثانی ۱۴۴۰

عکاس:بیژن مروج الاحکامی

هلال صبحگاهی به هلالی گفته می شود که بتوان هلال ماه را قبل از طلوع خورشید ویا اندکی بعد از طلوع خورشید رصد کرد.معمولا در حوالی زمان طلوع خورشید در روزهای ۲۷ یا ۲۸ ماه قمری انجام می شود.به طور دقیق تر هلال صبحگاهی آخرین هلال ماه قابل مشاهده،قبل از مقارنه ماه وخورشید است.در این هلال ها استخراج داده های هلال در حوالی زمان طلوع خورشید انجام می شود.در این هلال ها ،رصدگر از زمان طلوع ماه تا زمان طلوع خورشید فرصت دارد تا هلال را مشاهده نماید.برای رویت یک هلال صبحگاهی وجودیک افق باز شرقی لازم است.

رصد هلال صبحگاهی از بسیاری جهات به رصد هلال شامگاهی شباهت دارد.مهمترین اختلاف بین این دو نوع رصد،زمان رویت است.مشکل رصد هلال صبحگاهی آن است که زمان رصد هنگامی است که خورشید طلوع نکرده است وبنابراین نمی توان از موقعیت خورشید برای یافتن هلال استفاده کرد.بهترین روش برای رصد اینگونه هلال ها استفاده از موقعیت سیارات وستارگان پرنور جهت پیدا کردن مکان هلال است.

اطلاعات تخصصی عکس:

illuminated moon 0.7
Scope:apo sw 120ED
Camera: modified Canon EOS