دهانه کلاویوس

عکاس: خسرو جعفری زاده

نام یکی از بزرگترین حفره های سطح ماه با قطر ۲۲۵ کیلومتر .روی سطح آن حفره های فراوانی وجود دارد واین نشانگر قدیمی بودن آن است.ارتفاع دیواره های آن به ۳۵۰۰ متر می رسد.

اطلاعات عکس:

Telescope : Vixen R200SS
Camera : ZWO ASI120MM-S
Mount : AZ-Q6
Barlow : 5X powermate TeleVue