سحابی شبح

عکاس: رضا حکیمی

سحابی شبح ( VdB 141) سحابی بازتابی است که در صورت فلکی قیفاووس واقع شده است و در نزدیکی خوشه NGC 7023 قرار دارد.

این سحابی پهنایی به وسعت دو سال نوری را شامل میشود . در این سحابی نشانه‌های آشکاری از هسته‌های چگال و رمبنده چشم می‌خورد که در گامهای آغازین ستاره زایی به سر می‌برند و در آینده، هر یک ستاره‌ای درخشان خواهد شد.

اطلاعات عکس:

Skywatcher Quattro 10 CF
ZWO ASI 1600 mmc
NEQ6-Pro guided with 120mm
Baader Filters
LRGB: (100,20,20,20)×۳
Total Exposure: 8 hours