سفری در عمق تک شاخ

عکاس: بیژن مروج الاحکامی

تصویر امروز هفته نامه تصویری ستاره شناسی ایران سفری به درون صورت فلکی تک شاخ دارد. در این نمای باز میتوان سحابی ها و خوشه های گوناگونی را دید. از سحابی رزت در بالا (گوشه راست) گرفته تا خوشه درخت کریسمس در چپ.

اطلاعات عکس:

Canon 200mm L f/2.8 @ f/4
Canon EOS 6D Modded
Mount: Sky-Watcher NEQ6
۶۰*۵min for total 300min (5Hours) ISO 1600

نرم افزار های مورد استفاده در پردازش:

PixInsight ,Photoshop

در تصویر فوق اجرام زیر قابل ثبت شده اند:


Cone nebula, Christmas Tree cluster, NGC 2264, NGC 2252, NGC 2251, IC 448, NGC 2244, IC 2169, Rosette nebula, NGC 2239, The star 17Mon, The star 16Mon, The star 15Mon, The star 13Mon, The star 12Mon, The star εMon