سحابی سر جادوگر

عکاس: محمد نوروزی

این عجوزۀ کیهانی یک سحابی بازتابی است که به طرز وحشتانکی تشکیل شده و حدود ۸۰۰ نوری با زمین فاصله دارد. این سیمای خشن به نظر به ستاره درخشان پای شکارچی(Rigel) در سحابی شکارچی، درست در لبۀ این فریم خیره شده است. ابر میان ستاره‌ای متشکل از غبار و گاز که IC 2118 نام دارد، حدود ۷۰ سال نوری وسعت دارد و دانه‌های غبار آن نور ستارۀ پای شکارچی را منعکس می دهد. در این عکس ترکیبی، رنگ سحابی نه تنها ناشی از نور آبی رنگ ِ شدید ستاره است، بلکه دانه‌های غبار نور آبی را بهتر از قرمز منعکس می کند. همین فرآیند فیزیکی باعث تشکیل آسمان آبی روز بر روی زمین می شود، گرچه مولکول‌های نیتروژن و اکسیژن در جو کره زمین پراکنده شده‌اند.

اطلاعات عکس:



Scope:Vixen VSD100 f/3.8
Camera:Modded Canon EOS 5D MarkII
Mount:Sky-Watcher AZ-EQ6 , ASI120MM
Exposure: 48*5min total 4Hours ISO 1600