سحابی حباب

عکاس: امین اشرفی

سحابی حباب (انگلیسی: NGC 7635‎) سحابی پخشیده کم‌نوری در صورت فلکی ذات‌الکرسی است.
این سحابی در فاصله ۱۱۰۰۰ سال نوری در محدوده صورت فلکی ذات الکرسی قرار داشته وبا نام NGC 7635 نیز شناخته می‌شود و به کمک تلسکوپ کوچک در شرایط نور مناسب قابل مشاهده است.
محققان در ۲۶ سالگی تلسکوپ هابل این سحابی را تصویربرداری کردند که یک جسم بسیار بزرگ بوده و هفت سال نوری گستردگی دارد. این میزان، ۵۰ درصد بیشتر از فضای بین خورشید و ستارهٔ همسایه آن یعنی آلفا قنطورس است. این سحابی در فاصله حدود ۷۱۰۰ سال نوری از سامانهٔ خورشیدی ما واقع شده است.

اطلاعات عکس:

Mount: SW NEQ6 Pro
Camera: ZWO ASI294mm (Gain: 120, Offset: 30, Binning 2×2) @ -10 degrees of centigrade
Guidescope: Orion Mini Guidescope
Telescope: GSO RC8
Guide Camera: ZWO ASI120mc-s
Astrophysics Focal Reducer 0.67x
ZWO Halpha 36mm
ZWO OIII 36mm
ZWO SII 36mm