آنالما

عکاس: پریسا باجلان

آنالما شکلی است به صورت عدد هشت لاتین کشیده که با ترسیم موقعیت دقیق، یاعکسبرداری از قرص خورشید (در یک قاب عکس) در فواصل زمانی یکسان و منظم طی یکسال (مثلا صبح جمعه هر هفته ساعت ۷/۵ صبح) به دست می آید.
شکل ویژه آنالما نشان دهنده کشیدگی استوای زمین با مدار آن، ۲۳/۵ درجه، وبیضوی بودن مدار است. منحنی آنالما درواقع نموداری است از میل خورشید بر حسب معادله زمان طی یک سال کامل.

این پدیده مستقیماً به پارامتری به نام معادله ی زمان (Equation-of-Time) که اختلاف زمان خورشیدی و زمان واقعی است مربوط می شود (که به علت بیضوی بودن مدار زمین است).


آنالما نام کتابی است نوشته شده توسط بطلمیوس. آنالما در زبان یونانی یعنی ساعت آفتابی.


دلایل به وجود آمدن آنالما:
دو علّت اساسی برای وقوع این پدیده وجود دارد :
۱. زاویه ۲۳٫۵ درجه بین استوای سماوی و دایره البروج
۲. بیضوی بودن مدار زمین