خورشید گرفتگی روی مشتری

عکاس: مجتبی بذرافشان

پرسشی که با دیدن این تصویر مطرح می‌شود، این است که این نقاط تاریک روی سیاره «مشتری» چیست؟

این نقاط، در واقع سایه اقمار است. با توجه به آنکه درخشش مشتری عمدتا ناشی از انعکاس نور خورشید است، هر چیزی که مانع رسیدن این نور شود، منجر به ایجاد سایه‌ای روی سطح مشتری می‌شود. در اینجا نیز در واقع یک خورشید گرفتگی در مشتری اتفاق افتاده است.

خورشید گرفتگی یا کسوف زمانی اتفاق می‌افتد که بخشی از سیاره در سایه‌ای که قمر آن سیاره به‌طور کامل یا جزئی جلوی نور خورشید را می‌گیرد، فرومی‌رود. این زمانی اتفاق می‌افتد که خورشید، قمر و سیاره در یک راستا قرار گیرند.