مثلث زمستانی

عکاس : فاطمه مددی

سه ستاره در طول زمستان در آسمان همواره قابل رصد هستند. این ستاره ها که به مثلث زمستانی معروف اند ستاره های آلفای صورت های فلکی کلب اصغر، کلب اکبر و جبار هستند. ستاره های «شعرای شامی» (در صورت فلکی کلب اصغر یا سگ کوچک ) ، «شعرای یمانی» ( در صورت فلکی کلب اکبر یا سگ بزرگ ) و شانه شکارچی «ابط الجوزا » ( در صورت فلکی شکارچی یا جبار ) شکل می گیرد .
این مثلث در هر یک از نیمکره های شمالی و جنوبی ، در فصل زمستان آن نیمکره ، در آسمان شب به خوبی دیده می شود.