مقارنه برفراز مدرسه چهارباغ

تصویر از : محمد سلطان الکتابی
مقارنه‌ای دیدنی ماه، مشستری و زهره، بر فراز مناره‌ی مدرسه‌ی چهارباغ اصفهان، که در یکی از روزهای دیماه ۱۳۸۷ گرفته شده است. مدرسه‌ی چهارباغ یا مدرسه‌ی سلطانیه دارای قدمتی در حدود ۳ قرن است. بر طبق سندهای موجود این مدرسه در سال ۱۱۱۶ هجری قمری، در زمان سلطنت شاه سلطان حسین آخرین حکمران سلسله صفوی احداث گردید و این بنا یکی از شاهکارهای معماری ایران است که دارای دیدنی های بسیارینیز است.
تصوی آینده : شب‌های گالیله