ماه قرمز

تصویر و حق کپی : کیارش مشعوفی

ماه قرمز سوژه‌ی امروز ما است. ماهی که به دلیل قرار گرفتن در سایه‌ی زمین به این رنگ در آمده. پدیده‌ی ماه گرفتگی بعدی در ۳۰ آذرماه ۱۳۸۹ بار دیگر ماه به درون تمام سایه‌ی زمبن خواهد رفت.

تصویر آینده : دماوند و شهاب