عمق جبار از پشت تلسکوپ

تصویر و حق کپی : امیررضا کامکار

صورت فلکی جبار همیشه برای رصدگران جذاب است. سحابی‌های حبار، M87 و بسیاری دیگر، در این صورت فلکی جای دارند. در این بین رصد صورت فلکی جبار توسط ابزار رصدی به کمی پشت کار نیاز دارد. به طور مثال دیدن سحابی جبار توسط تلکسوپ‌هایی با قطر بالاتر از ۲۰ سانتی متر بسیار متفاوت است. سحابی‌های آن به رنگ آبی دیده می‌شوند. پس نقه‌ی خود را بردارید و تا فرصت دارید به رصد اجرام اعماق آسمان در این صورت فلکی بپردازید.

تصویر آینده : زحل در آسمان زمستانی