طلوع راه شیری

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده

نیمه شب، در آسمانی به دور از نور شهر می توانید شاهد طلوع نواری سفید رنگ از افق شرقی باشید. نواری که از ابتدا به آن راه شیری می‌گفتند و برای برخی از افراد مقدس بوده. نوار چیست و چرا در آسمان تابستانی بهتر دیده می‌شود؟ این نوار سفید میلیاردها ستاره‌ای هستند مانند خورشید که به دور مرکزی در حال گردش هستند. نام این مکان کهکشان راه شیری است که خورشید ما نیز در گوشه‌ای از آن قرار دارد. بنابراین همیشه می‌توانیم کهکشان را از لبه ببینیم. مرکز راه شیری در بین صورت فلکی عقرب و قوس است و به همین دلیل آسمان تابستانی تراکم بیشتری از این کهکشان قابل دیدن است.

تصویر آینده : غروب ستاره‌ها