گذر زهره

تصویر و حق کپی : حامی و آرمین

گذر سیاره زهره در سال ۱۳۸۳ به واقع برای بسیاری از رصدگران جذاب بود. روز ۲۳ خرداد ۱۳۸۳ بسیاری از ابزارهای رصدی به سوی خورشید نشانه رفتند تا بتنوانند گذر دومین سیاره منظومه خورشیدی را به ثبت برسانند. در این بین برخی از رصدگران آکادمیک و آماتور حرفه‌ای توسط ابزار رصدی با کیفیت این گذر را به صبت رسانند و تحقیقات نسبتاً خوبی نیز انجام شد. تصویر امروز نمایی از گذر سیاره زهره توسط تیم رصدی دانشگاه اصفهان است.

تصویر آینده : گردش آسمان