طلوع خوشه پروین

تصویر و حق کپی : امیررضا کامکار

تصویر آینده : دوران ستاره ها