حلقه خورشید

تصویر و حق کپی : مجتبی مقدسی

خرمن خورشید پدیده‌ای است که گهگاهی در آسمان و دور تا دور خورشید شکل می گیرد. این رویداد در مورد ماه کامل و در شبهایی که ابرهای نازک سیروسی در آسمان است بوجود می آید. اما خرمن خورشید حتماً به شکل دایره نیست و در برخی موارد به صورت تکه تکه در اطراف خورشید دیده می شود. خرمن خورشید، در اثر شکست نور خورشید در جو زمین است که البته برای بوجود آمدن آن نیازمند وضعیت جوی خاصی است که بتواند نور خورشی را به این شکل دایره شکست دهد. شعاع این دایره تقریبا برابر با ۲۳.۵ درجه است و گاهی نیز به ۱۸ درجه نیز می رسد.

تصویر آینده : شهابی در آسمان گیج کننده