ابری به شکل کالیفرنیا

تصویر و حق کپی : اسدالله قمری نژاد

سحابی کالیفرنیا (California Nebula ) یکی از سحابی‌های معروف در اعماق آسمان و صورت فلکی برساووش است. این سحابی در فاصله ۱۵۰۰ سال نوری از ما و دارای گستردگی ۱۶۰ دقیقه قوسی در ۴۰ دقیقه قوسی است و تقریباً ۶ ماه کامل در آن جا می شود. تصویر امروز نمایی از این سحابی است که توسط دوربین عکاسی اصلاح شده تهیه شده است.
تصویر آینده : سبز قامت