قلعه الموت

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح ( TWAN )

تصویر آینده : زحل، نزدیکتر