نگاهی به جبار

تصویر و حق کپی : مجید قهرودی

شاید به جرأت بتوان گفت که صورت فلکی جبار نمایانترین صورت فلکی در آسمان زمستانی است که سه ستاره‌ی کمربند آن توجه هر علاقه‌مندی به آسمان شب را به خود جلب می کند. اما در این صورت فلکی غوغایی برپا است! ستاره‌های غول پیکر و سحابی‌های عظیم این صورت فلکی را زینت بخشیده اند. ستاره آلفای آن یعنی اِبط‌الجوزا ابرغولی است که قطرش از مدار چرخش سیاره مریخ بدور خورشید بزرگتر است. ستاره بتای آن هم ابرغولی است که رجل یا رجل الجبار ( رجل به معنای پا در زبان عربی) نام دارد. سحابی جبار، سحابی برنارد، سحابی M78، سحابی سر اسب از جمله اجرام اعماق آسمان این صورت فلکی جذاب است. در این تصویر نیز یکی دیگر از ستاره‌های معروف آسمان به نام شباهنگ نمایان است. این ستاره در امتداد ریل قطار و کمی بالای افق جای دارد. به این ستاره آلفای – سگ بزرگ و یا شعرای یمانی نیز می گویند و پس از خورشید نورانیترین ستاره آسمان شب با قدر ۱.۴- است.

تصویر آینده : قابی برای خورشید