طلوع خرس بزرگ در میانکاله

تصویر و حق کپی : طاها قوچکانلو

صورت فلکی خرس بزرگ در بین بسیاری از مردم شناخته شده استو برخی به آن ملاقه و یا یقلاوی هم می گویند که این نشان از شهرت صورت فلکی خرس بزرگ در بین مردم دارد. هفت ستاره پرنور آن که در میان مردم شناخته شده است به شکل یک ملاقه یا آب گردان بزرگ است ودر قسمت پشت و دم خرس بزرگ قرار دارد.این صورت فلکی در اواخر فروردین ماه به بهترین وضعیت رصدی می رسد. این هفت ستاره با نام هفت برادران نیز درمیان مردم شناخته می شود (گرچه بسیاری نیز به اشتباه آن را با نام بادبادکی می شناسند). امتداد دو ستاره جلویی و پرنور با نامهای دبه و مراق به ستاره قطبی میرسد. ستاره دوم ازسمت دسته ملاقه عناق نام دارد ودارای یک همدم نزدیک با نام سها (soha) است که در قدیم برای سنجش میزان دید افراد از آن استفاده می شود.

تصویر آینده : ماه و مشتری بر فراز برج میلاد