سفری به راه شیری

تصویر و حق کپی : بابک پرهیزگاری

کهکشان راه شیری به شکل نوار درخشانی است که آسمان را دور می زند و با استوای سماوی ۶۳ درجه زاویه دارد. در شبهای تاریک بدون نور ماه و با چشم غیر مسلح نوار سفید راه شیری بسیار دیدنی است. ضخامت این نوار ـ درحقیقت مقطع کهکشان از دید خورشید ـ نامنظم بوده و مقدار پهنای آن بین ۳ تا ۳۰ درجه متغیر است. روشنایی و پهنای نوار کهکشان در محدوده‌ی صورت فلکی قوس ( کمانگیر ) بیشتر است و در شبهای تابستان ( پس ز غروب خورشید ) دیده می شود. دلیل آن این است که مرکز کهکشان راه شیری در این صورت فلکی جای دارد و زمانی که به صورت فلکی قوس نگاه می کنیم در واقع به قسمتهای درونی و مرکزی آن نگاه می کنیم. کهکشان راه شیری یک کهکشان مارپیچی با چند بازو است و تعداد ستاره های آن بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تخمین زده و قطر آن در حدود ۱۰۰۰۰۰ سال نوری است. مطالعات رادیویی نشان می دهد که از نوع مارپیچی بوده ودر رده بندی هابل از نوع Sb یا Sc است.

تصویر آینده : آسمانی پر ستاره و تاریک