آسمان دماوند

تصویر و حق کپی : میثم پورقاسمی

همه چیز در نیمرکره شکالی آسمان به دور یک نقطه یا حول یک محور در گردش است. این سوال برای بسیاری پیش می آید که این دایره ها از کجا می آیند؟ زمین به صورت کروی شکل است و محور آن به سوی ستاره‌ای با نور متوسط به نام آلفای ـ خرس کوچک یا ستاره قطبی است. به هممین دلیل در هر کجای نیمکره شمالی باشید ستاره‌ها را می بینید که به دور این ستاره در گردش هستند. محدوده‌ی نزدیک این ستاره نیز دور قطبی و تصاویر گرفته شده نیز تصاویر دور قطبی نام دارد. در این تصاویر دایره‌ها از بزرگ به کوچک و ستاره قطبی می رسند. تصاویر دور قطبی برای نمایان کردن گردش آسمان به همراه یکی از عوامل طبیعی بسیار جذاب و دیدنی است.

تصویر آینده : دو هلال صبحگاهی