نگاهی به نگین درخشان آسمان

تصویر و حق کپی : محسن شیرمردی

سیاره زهره که به ستاره‌ی شامگاهی و یا صبحگاهی معروف است، چشم هر رهگذری را به خود جلب می کند. این سیاره پس از خورشید و ماه، پرنورترین جسم آسمانی است که از در بهترین حالت از قدر ۴.۴- می درخشد. به دلیل زیبایی خیره کننده آن به الهه‌ی زیبایی یا ونوس معروف است. سیاره زهره دومین سیاره منظومه خورشیدی است و هر ۲۲۵ روز یک دور به گرد خورشید می گردد و هر ۲۴۳ روز یک دور به دور خودش! جالب است که هر سال این سیاره ۲ شبانه روز طول می کشد! جو زمین و زهره بسیار متفاوت است. اکسیژن و نیتروژن گازهای اصلی جو زمین هستند، ولی در جو زهره ، گاز مسموم کننده دی‌اکسید کربن وجود دارد. در بالای جو زهره ، حتی ابرهایی از اسید سولفوریک نیز یافت می‌شود. یکی از ویژگیهای مهم جو زهره آن است که مانند شیشه گلخانه عمل می‌کند. دمای سطح سیاره زهره نیز ۴۸۰ درجه است! پس دیدن سیاره زهره را به سفر کردن به آن ترجیح دهید.

تصویر آینده : عکاس آسمان شب