خورشید و لکه‌ی عظیم

عکاس : حمیدرضا احمدی

خورشید تنها ستاره منظومه شمسی است که نور و گرمای آن باعث شکل گیری حیات در زمین شده است. تصویری که می بینید، طلوع خورشید از سطح افق است که در چند مرحله زمانی چهار فریم مختلف عکاسی شده است و عکس ها در آخر روی هم منطبق شده اند. دلیل آن که طلوع خورشید به صورت زاویه دار است به علت وضعیت استوای سماوی است که بستگی به عرض جغرافیایی ما دارد. لرزشی که در اولین شات می بینید به علت اعوجاجات جوی است که به آن پدیده فانوس دریایی چینی می گویند و به اشکال مختلف دیده می شود  همان طور که در تصویر می بینید لکه تیره نسبتا بزرگی روی خورشید دیده می شود که در حقیقت محل پرتاب فوران ها و گدازه های داخل خورشید است. که به آنها لکه خورشیدی گفته می شود. نام این لکه بزرگ AR 2192 است که در مهر ماه سال گذشته روی خورشید نمایان شد. این لکه بزرگترین لکه مربوط به دوره ۲۴ فعالیت خورشیدی است. لکه های بزرگ در زمان اوج فعالیت خورشیدی بر سطح آن پدیدار می شوند و ظهور لکه ای به این بزرگی در خورشید بسیار کم سابقه است.

نویسنده : سارا توده زارع