آذرگوی

عکاس : علیرضا آقایی میبدی

آذرگوی (Fireball) شهابی است که از قدر ظاهری ۴− (حدود درخشندگی ناهید) درخشان تر است. آذرگوی‌ها چگالی کمی دارند و هنگام برخورد با جو زمین، سرعتی بین ۱۱ تا ۷۲ کیلومتر در ثانیه دارند. یک آذر گوی به قدر ۴- تکه آهن و یا سنگی به وزن ۵۰ گرم است. برای آنکه آذرگویی با نورانیت شدید مثلاً از قدر ۱۲- دیده شود وزنش حتماً باید ۳ تا ۵ کیلوگرم باشد. چنین آذر گویی حتماً به زمین می‌افتد ، در واقع شهاب هایی نورانیتر از قدر ۸- بدون شک خود را به زمین می‌رسانند.