دنباله‌دار جیاکوبینی زینر

عکاس: خسرو جعفری زاده   |   پردازش : امیرحسین ابوالفتح

دنباله‌دارها به عنوان اجرام سرگردان منظومه خورشیدی، وقتی به خورشید نزدیک می‌شوند با گیسوی و دم درخشان خود، لقب زیباترین اجرام آسمانی را به خود اختصاص می‌دهند. این بار دنباله دار جیاکوبینی-زینر با نام علمی ۲۱/P با نزدیک شدن به خورشید و درخشندگی قابل توجه آن سوژه عکاسان آسمان شب شد.دنباله‌دار جیاکوبینی-زینر نخستین بار در ۲ دسامبر ۱۹۰۰ توسط میشل جیاکوبینی دیده شد. سپس در سال ۱۹۱۳ دوباره توسط ارنست زینر رصد شد و در نهایت به نام دنباله‌دار با دوره تناوب مشخص و به نام این دو کاشف ثبت گردید. این دنباله‎‌دار دارای دوره تناوب ۶.۶ سال است و به این ترتیب در شرایط خوب رصدی می‌توان آن را هر ۶.۶ سال یک بار رصد کرد. بر اساس مشاهدات رصدی دقیق قطر این دنباله‌دار در حدود ۲ کیلومتر تعیین شده است.

اطلاعات عکس:

Camera : Canon 6D Modified + Lens 200L f2.8
Filters : Astronomick EOS XL Clip-Filter 12nm H-Alpha
Mount : Sky-Watcher EQ6Pro + Auto Guider ZWO ASI120MM
Location : Delijan – Iran
Data :
ISO : 1600
Calibration: Dark, Flat
Ha : 8x10min
RGB : 8x5min
Total Exposure : 120min

Photographer : Khosro Jafarizadeh ( www.astropix.ir )
Image Possessor : Amir H. Abolfath ( http://amir.torgheh.ir