سحابی مرغ دریایی

عکاس: رضا حکیمی

این سحابی که نمایی شبیه مرغ دریایی دارد، تنها ابرهای کیهانی نیست که تصاویری از پرواز را تداعی می کند. و در سرتاسر این چشم‌انداز آسمانی وسیع بال‌های خود را گسترده کرده‌است و تقریبأ ۷ درجه از آسمان سیارۀ زمین را به سمت صورت فلکی سگ بزرگ پوشش می دهد.مرغ دریایی بزرگ خود از دو سحابی نشری بزرگ تشکیل شده است. NGC 2327 روشن‌تر سر مرغ دریایی و IC 2177 بال‌ها و بدن را تشکیل می دهند. سحابی مرغ دریایی که ۳۸۰۰ سال نوری با زمین فاصله دارد حدود ۲۵۰ سال نوری گستردگی دارد.

اطلاعات عکس:
IC 2177, The Seagull Nebula

ZWO ASI 1600 @ gain 0
Canon 200L f2.8 @ f4
SHO : (33,34,28)×۵min
Total Expoure: 8 hours