دوران ستاره ها

تصویر و حق کپی : طاها تیبانی

تصویر آینده : همنشینان شامگاهی