اختفای الدبران با ماه

عکاس : مجید الهی ( majidelahi.sky @ gmail . com )

بامداد یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ ستاره غول پیکر الدبران برای مدتی در پشت ماه پنهان شد. این رویداد که اختفا نامیده می شود، از تمامی ایران قابل مشاهده بود. بسیاری از ستاره شناسان آماتور ایران با هماهنگی مرکز ثبت داده‌های رصدی ایران ( IAOD ) از ساعت ۲ تا ۳ بامداد این رویداد را رصد و به ثبت آن پرداختند. اهواز، آبادان، شیراز، تهران، مشهد، قوچان، ارومیه، تبریز، اراک، کرمانشاه،شهرکرد، کرمان، سراوان از جمله شهرهایی هستند که ستاره شناسان آن به ثبت داده‌های رصدی از اختفا پرداختند. تصویر امروز ستاره شناسی ایران، توسط مجید الهی از ستاره شناسان آماتور شهر قوچان تهیه شده است و ارزش بسیاری از نظر تهیه داده های رصدی دارد.