M8 و M20

تصویر و حق کپی : فرزاد زمانفر
نمایشی زیبا از سحابی‌ها و خوشه‌های فراوان در صورت فلکی کمانگیر ( قوس ) تصویر منتخب امروز است. سحابی‌های سه تکه ( M20 )، سحابی مرداب ( M8 ) سوژه‌ی تصویری از اعماق آسمان در این محدوده است. مرکز کهکشان راه شیری در صورت فلکی قوس قرار دارد و در این محدوده به وفور می‌توان خوشه‌ها و سحابی‌های مختلف را نظاره کرد. در این سحابی مرداب و سه تکه از جلوگاه بسیار بالاتری برخوردار هستند. این دو سحابی مملو از گاز هیدروژن و غبار هستند و روشن شدن آنها به دلیل یونیزه شدن گازها بر اثر تابش ستاره‌های نزدیک به سحابی است.

تصویر آینده : مثلث تابستانی در نور صبحگاهی