هلال ماه نو

تصویر و حق کپی : عباس احمدیان

تصویر آینده : آسمان بر فراز معدن