بازهم خاک ایران را فرا گرفت

تصویر و حق کپی : سازمان فضایی ناسا

تصویر آینده : رصدگران سخت کوش