تحقیقی در مورد گرفت ماه

تصویر و حق کپی : علی عمانی

ماه گرفتگی خردادماه برای برخی از رصدگرانٍ علاقه‌مند به تحقیق و پروژه‌های علمی، فرصت مناسبی را پدید آورد. گروهی از ستاره‌شناسان علاقه مند ( آماتور ) شیرازی با بررسی زمان‌های شروع و پایان گرفت و به درون تاریکی رفتن دهانه‌های برخوردی و برخی پارامترهای دیگر، توانستند داده‌های بسیار خوبی را جمع آوری کنند. پروژه‌ی آنها در مورد قطر دهانه‌های برخوردی بوده که ۴ دهانه به نامهای copernicus ،plato ،sulpicius gallus را شامل می شود و نتیجه‌ی بسار خوبی را به دست آوردند که گزارش آنها را می توانید در وب سایت آسمان شب ایران به طور کامل بخوانید.

تصویر آینده : عبور ستاره‌ها