سحابی پیله

عکاس: محسن شریفی

سحابی پیله سحابی پخشیده و درهم‌پیچیده‌ای از سحابی‌های تاریک و روشن در صورت فلکی ماکیان است. درون سحابی پیله یک خوشه ستاره‌ای جدید وجود دارد. این سحابی که با نام IC 5146 فهرست بندی شده، تقریباً ۱۵ سال نوری پهنا دارد و در فاصله حدود ۴۰۰۰ سال نوری از زمین واقع شده است. همانند دیگر مناطق شکل گیری ستارگان، این سحابی نیز با رنگ قرمز و درخشان گاز هیدروژن برانگیخته شده به وسیله ستارگان جوان و داغ آشکار شده است و همچنین توسط نور آبی رنگ ستارگان منعکس شده از گرد و غبار، درست در لبه یک ابر مولکولی که بدون این تابش‌ها از دیده‌ها پنهان می‌بود، دیده می‌شود.

اطلاعات عکس:

IC 5146
Optic: SW Quattro 250 (with aplantic corrector)
Mount: Celestron CGEpro
Camera: modified 6D (with cool box temp: -10C)
Guiding system: synguider+SW 120ED
Exposurs:24x300s@1600 (full calibrated)
Software: PScs6 , PI1.8
Location: Sisakht, Iran, 2015