در قلب سحابی رزت

عکاس: حسن عبداله آبادی

در قلب سحابی روزت ، یک خوشه باز با ستاره هایی درخشان قرار دارد که سحابی را روشن کرده است.
ستاره های ان جی سی ۲۲۴۴، چند میلیون سال پیش، از گازهای اطراف، شکل گرفته اند
جریانی از هوای داغ از خوشه ستاره ای بیرون آمده و با رشته های پیچیده گاز و غبار که به آرامی مرکز خوشه را تخلیه می کنند، برهم کنش دارند.
گستردگی مرکز سحابی روزت، ۵۰ سال نوری بوده و فاصله آن از ما ۴۵۰۰ سال نوری تخمین زده می شود و با یک دوربین دوچشمی در راستای صورت فلکی تک شاخ قابل مشاهده است